Cấu hình site WP

Cho 3 dòng này vào wp-config.php

  1. define(‘WP_MEMORY_LIMIT’, ‘256M’);
  2. define(‘WP_MAX_MEMORY_LIMIT’, ‘512M’);
  3. define(‘FS_METHOD’, ‘direct’);

Cho 4 dòng này vào .htaccess

  1. php_value upload_max_filesize 64M
  2. php_value post_max_size 64M
  3. php_value max_execution_time 3000
  4. php_value max_input_time 3000
Cấp quyền thư mục
  1. sudo chown -R www-data:root /var/www/focus

Tin liên quan

Chuyển từ HTTP sang HTTPS không bị mất thứ hạng tìm kiếm Chuyển từ HTTP sang HTTPS không bị mất thứ hạng tìm kiếm WordPress – Hướng Dẫn Migrate từ HTTP sang HTTPS WordPress – Hướng Dẫn Migrate từ HTTP sang HTTPS Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt miễn phí trong cPanel Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt miễn phí trong cPanel Xóa một commit từ một branch Xóa một commit từ một branch