Chèn css cho admin

   //First solution : one file
   //If you're using a child theme you could use:
   // get_stylesheet_directory_uri() instead of get_template_directory_uri()
   add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'load_admin_style' );
   function load_admin_style() {
    wp_register_style( 'admin_css', get_template_directory_uri() . '/admin-style.css', false, '1.0.0' );
//OR
    wp_enqueue_style( 'admin_css', get_template_directory_uri() . '/admin-style.css', false, '1.0.0' );
    }
   //Second solution : two or more files.
   //If you're using a child theme you could use:
   // get_stylesheet_directory_uri() instead of get_template_directory_uri()
   add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'load_admin_styles' );
   function load_admin_styles() {
    wp_enqueue_style( 'admin_css_foo', get_template_directory_uri() . '/admin-style-foo.css', false, '1.0.0' );
    wp_enqueue_style( 'admin_css_bar', get_template_directory_uri() . '/admin-style-bar.css', false, '1.0.0' );
   }

Tin liên quan

Chuyển từ HTTP sang HTTPS không bị mất thứ hạng tìm kiếm Chuyển từ HTTP sang HTTPS không bị mất thứ hạng tìm kiếm WordPress – Hướng Dẫn Migrate từ HTTP sang HTTPS WordPress – Hướng Dẫn Migrate từ HTTP sang HTTPS Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt miễn phí trong cPanel Hướng dẫn cài đặt Let’s Encrypt miễn phí trong cPanel Postfix – Sendmail Postfix – Sendmail